Kullanım Koşulları

1.Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), ProjeGo.com (“ProjeGo”) ile www.ProjeGo.com adresinde yer alan web sitesine (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup, ProjeGo ya da Kullanıcı tarafından işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan hükümler doğrultusunda feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. 
ProjeGo ve Kullanıcı(lar) ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır. 


2.Konu ve Kapsam


İşbu Sözleşme’nin konusu Kullanıcı’ya yönelik Uygulama ve Site’de Archticket tarafından sunulacak olan hizmetlerden yararlanmaya ve Kullanıcı tarafından yüklenecek olan İçerik, veri ve bilgilere ilişkin hüküm ve koşulların ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. ProjeGo Gizlilik Sözleşmesi ve Uygulama ve Site’ye ilişkin Kullanıcı Kılavuz İlkeleri işbu Sözleşme’nin eki ve bütünleyici ve ayrılmaz bir parçası niteliğini haiz olup, Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan hüküm ve koşulları kabul etmekle bunları okuduğunu, anladığını ve bunlarda yer alan hususlara ve içerdiği hak ve yükümlülüklere uygun şekilde davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 


3.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri


Kullanıcı, Kullanıcı statüsü tesis edilirken, Uygulama kapsamında ProjeGo tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanırken ve Uygulama kapsamında herhangi bir faaliyette bulunurken işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan tüm hüküm ve şartlara, Site’de belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme’de yer alan tüm hüküm ve şartları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder. 
Kullanıcı, 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gerekli yasal ehliyeti haiz olduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir tüzel kişi namına erişiyor olması halinde, Kullanıcı söz konusu tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. Anılan halde Kullanıcı statüsü ile işbu Sözleşme’de yer alan hak ve yükümlülükler söz konusu tüzel kişiye ait olacaktır. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler Kullanıcı statüsüne tanınan haklardan yararlanamazlar. 
Kullanıcı, ProjeGo’ın, işbu Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her zaman yeni ya da ek hüküm ve koşullar ilave etme hakkı da dahil ve saklı olmak üzere değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği kabul ettiğini beyan eder. ProjeGo tarafından anılan hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı ilgili değişiklikleri kabul etmediği takdirde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkını haizdir. 
Kullanıcı, Uygulamaya erişmek için kullandığı e-posta adresi ve şifreden oluşan sisteme erişim araçlarının gizliliği ve güvenliğinin korunmasından sorumludur. Sisteme erişim araçlarını kullanma hakkı münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı söz konusu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme erişim araçlarının üçüncü şahıslar tarafından kullanımı ile gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, anılan bilgilerin yetkisiz kullanımı veya sair bir güvenlik ihlalini öğrendiği takdirde ProjeGo’ı derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. 
Kullanıcı, üçüncü bir kişiye “Yetkilendirilmiş Kullanıcı” sıfatıyla Uygulama’dan yararlanmaya ilişkin yetki verebilir. Söz konusu halde Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanımından sorumlu olacaktır. Kullanıcı’nın, Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişimini veya erişim koşullarını tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme, askıya alma veya sonlandırma hakkı saklıdır. Kullanıcı ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı arasında Uygulama’ya erişime ve Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak bir uyuşmazlık ortaya çıktığı takdirde, anılan hususlara ilişkin nihai karar Kullanıcı’ya ait olacaktır. 
Kullanıcı’nın Uygulama kapsamında çoklu hesap açması yasak olup, Kullanıcı yalnızca tek bir Kullanıcı hesabı oluşturma hakkına sahiptir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan hükümler kapsamında ProjeGo tarafından hesabının askıya alınması veya sona erdirilmesi hallerinde farklı ve yeni bir hesap oluşturamayacaktır. ProjeGo’ın tek taraflı olarak ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin Kullanıcı hesabı oluşturulmasını engelleme hakkı saklıdır. 
Kullanıcı, Uygulama’yı yalnızca hukuka uygun amaçlarla kullanacağını, Uygulama kapsamındaki tüm faaliyetlerine ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanırken Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Hakları, Markaların Korunması ile ilgili yasal düzenlemeler ile yürürlükteki ilgili tüm mevzuat hükümleri ve işbu Sözleşme, ekleri ve Uygulama’ya ilişkin olarak Site’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın Uygulama ve Site’yi temsil ve ilzama yetkili olarak üçüncü kişiler namına kullanıyor olması halinde, Kullanıcı, bu kişilerin yukarıda anılan ve işbu Sözleşme’de yer alan tüm hükümlere uymasını sağlayacağını beyan eder. 
Kullanıcı, Site ve Uygulama üzerinden ProjeGo tarafından sağlanabilecek olan iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlarla kullanacağını, Arcihitcket’ın bu iletişim araçları kapsamında gerçekleştirilen iletişimin ProjeGo tarafından sağlanan hizmet ve Uygulama’nın kullanım amacına veya hukuka ve ahlaka uygunluğunu kontrol etme yükümlülüğünün bulunmadığı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, ProjeGo tarafından sağlanabilecek olan iletişim araçları vasıtasıyla ürün ve hizmet temini de dahil Uygulama’nın kullanım amacı dışında herhangi bir amaca yönelik paylaşımda bulunamayacaktır. ProjeGo’ın, sağladığı iletişim araçlarını dilediği zaman ve tek taraflı olarak kaldırma hakkı saklıdır. 
Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdederken ve Kullanıcı statüsünün tesisinde Uygulama’dan yararlanmak amacıyla gerekli olan bilgileri tam, doğru ve güncel şekilde sağlayacağını, daha sonra herhangi bir değişiklik olması halinde bilgileri güncel hale getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda, Kullanıcı’nın söz konusu bilgilerden kaynaklı olarak Uygulama’ya erişim veya Uygulama kapsamında sağlanan hizmetlerden yararlanmaya ilişkin yaşayabileceği sorunlardan ProjeGo sorumlu olmayacaktır. 
Kullanıcı, Uygulama kapsamında gerçekleştirdiği kullanımının ProjeGo tarafından bildirilmek koşuluyla işlem ve saklama hacimleri gibi bazı alanlarda kısıtlanabileceğini kabul eder. 
Kullanıcı, ProjeGo ile ayrı ayrı birbirinden bağımsız taraflar teşkil ettiklerini ve aralarında işbu Sözleşme’nin akdi ile herhangi bir ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmuş olmayacağını beyan eder. 
ProjeGo tarafından sağlanan hizmet ve İçerik, ProjeGo veya ProjeGo’ın lisans verenlerinin mülkiyetindedir. Kullanıcı’ya, ProjeGo tarafından sağlanan hizmetin kullanımına ve İçerik’e ilişkin sınırlı, münhasır olmayan ve geri alınabilir bir lisans verilmektedir. Anılan Lisans, Kullanıcı veya ProjeGo tarafından sağlanan hizmet tarafından feshedilinceye dek geçerli olacaktır. ProjeGo yazılım uygulamaları ve İçerik Kullanıcı’ya lisanslanmakta olup, Kullanıcı’ya satılması söz konusu değildir. ProjeGo tarafından sağlanan hizmet ve İçerik, tüm kopyaları da dahil olmak üzere, Kullanıcı tarafından kurulum halinde dahi ProjeGo’ın mülkiyetinde olacaktır. Kullanıcı, ProjeGo tarafından sağlanan hizmet ve İçerik’i dağıtamaz, kullanıma sunamaz, devredemez ya da alt lisansını veremez; bunları kopyalayamaz, üzerlerinde tersine mühendislik yapamaz, bunların kaynak kodunu oluşturamaz, anılan kodu elde etmeye, değiştirmeye ya da bunlardan herhangi bir materyal türetmeye çalışamaz ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerinde yer alan düzenlemelerin aksi şekilde kullanamaz. 
Kullanıcı tarafından Uygulama kapsamında sağlanan İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetindedir. ProjeGo’ın, işbu Sözleşme çerçevesinde Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında İçerik’i kullanma hakkı saklıdır. Kullanıcı, sağladığı İçerik’ten münhasıran sorumlu olup, ProjeGo’ın İçerik’ten kaynaklanan kayıp ve zararlar başta olmak üzere İçerik’e ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, Uygulama kapsamında sağladığı İçerik’e ilişkin kopyaları barındırmayı ve ProjeGo’ın İçerik’e ilişkin herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. 
ProjeGo, Kullanıcı tarafından Uygulama kapsamında sağlanan İçerik’i gözlemleme ve düzenleme hakkını haizdir. ProjeGo, başta Kullanıcı tarafından Uygulama kapsamında sağlanan İçerik’in işbu Sözleşme ve eklerini ihlal etmesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın Kullanıcı tarafından sağlanan İçerik’e erişimi kaldırma veya engelleme hakkı saklıdır. 
Kullanıcı, Uygulama kapsamında ProjeGo’tan kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar yaşadığı takdirde, ProjeGo’tan bu hususa talepte bulunmadan önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı gösterecek olup, teknik destek ihtiyacı son bulmadığı takdirde gerekli destek Site, Uygulama yahut diğer uygun kanallar vasıtasıyla temin edilecektir. 
ProjeGo, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Sözleşmesi kapsamında saklayabilir ve kullanabilir. Kullanıcı, ProjeGo’ın yasal mevzuat uyarınca yetkili makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, yetkili makamlar tarafından Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerinin talep edilmesi halinde, Kullanıcılara ait olan Uygulama kapsamında edinilen bilgileri yetkili makamlarla paylaşmaya yetkili olacağını ve anılan gerekçeyle kendisinden her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve beyan eder. ProjeGo, Uygulama'da yer alan Kullanıcı’ya ilişkin kullanım ve işlem bilgilerini sağlanan hizmetler kapsamının dışında Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüklerinin edilmesi ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler, performans değerlendirmeleri, ProjeGo’ın pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve sair işlemler ile iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için kullanabilecek olup, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif ve muhafaza edebilir. Kullanıcı, diğer Kullanıcılar’a ait içerik ve bilgileri yalnızca diğer Kullanıcılar tarafından verilecek olan onay dahilinde kullanabilecektir. 


4.Ödeme Koşulları


Uygulama’ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı’nın ProjeGo’a ait Uygulama’dan yararlanabilmesi için Site’de ilan edilen ücretleri yine Site’de ilan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi gerekmektedir. 
Kullanıcı, Uygulama’yı Site’de ilan edilecek olan deneme süresi boyunca ücretsiz olarak kullanabilecektir. Anılan sürenin sona ermesi ile Kullanıcı’nın üyeliği, üyeliğin türü hizmet seviyesi, kampanyalar veya sözleşme süresine göre belirlenecek olan ücretli üyelik haline gelecektir. 
Kullanıcı’nın üyeliği, Kullanıcı tarafından 7 (yedi) gün öncesinden yazılı bildirimde bulunulmadığı sürece her üyelik döneminin sonunda otomatik olarak yenilenecektir. Kullanıcı’nın üyelik dönemi süresince üyeliğine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın yeni üyelik döneminin başlamasıyla yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın üyelik dönemi boyunca işbu Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır. 
ProjeGo, Kullanıcı tarafından bildirilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Anılan ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. 
Kullanıcı, ProjeGo veya ProjeGo tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir. 


5.Fikri Mülkiyet Hakları


Kullanıcı hiçbir şart ve koşulda, hizmetleri uygulamak üzere kullanılan yazılımlar, bunların kaynak kodları ve komutlar başta olmak üzere Uygulama ve Site’de yer alan herhangi bir materyali ProjeGo’ın yazılı surette izin ve yetkilendirmesini temin etmeden ve kaynak göstermeden yayınlayamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, değiştiremez, başka bir lisana çeviremez, satamaz, kiralayamaz, ödünç veremez, dağıtamaz, paylaşamaz, aktaramaz, ters mühendisliğe tabi tutamaz ve benzeri herhangi bir işlemle Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamının dışında kullanamaz. ProjeGo’ın yazılı surette izni temin edilmeksizin Site’ye ve/veya Site’den link verilemez, Site’de yer alan tarayıcı ve içerikler herhangi bir değişikliğe tabi tutulamaz. 
Kullanıcı’nın herhangi bir şekilde ProjeGo’a ait olan şirket unvanı, işletme adı, know-how, ticari bilgi, marka, alan adı, logo, patent, telif hakkı gibi fikri mülkiyet hakları başta olmak üzere Uygulama ve Site’ye ilişkin genel görünüm, dizayn, metin, görsel ve işitsel imge, logo, bilgi, yöntem, resim, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, yazılımlar, bilgisayar ve telekomünikasyon sistemleri, iş metot ve modeli, standart işletme prosedürleri ile istatistiksel bilgiler dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tescilli veya tescilsiz herhangi bir hak ve unsuru kullanması yasaktır. Kullanıcı, Site ve Uygulama kapsamında hizmetlerden faydalanmasının söz konusu fikri mülkiyet haklarına ilişkin olarak kendisine hiçbir hak tanımayacağını ve Uygulama’yı kullanmak ve Site’yi ziyaret etmek yoluyla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan hiçbir hüküm ProjeGo’a ait Site ve Uygulama kapsamında herhangi bir hak, menfaat ve mülkiyetin Kullanıcı’ya verildiği şeklinde yorumlanmayacak olup, ProjeGo ticari markasına, unvanına, alan adına ve sağladığı hizmetlerle bağlantılı olan logo ve grafiklere istinaden Kullanıcı’ya hiçbir hak ve lisans verilmemektedir. 


6.Garanti ve Sorumluluğun Sınırlandırılması


Kullanıcı, ProjeGo tarafından sağlanan lisanslı Uygulama, yazılım, içerikler ve bu Uygulama ile gerçekleştirilen hizmetlerin “OLDUĞU GİBİ” ve “MEVCUT HALİYLE” sağlanıyor olduğunu ve PROJEGO’IN TİCARİ ELVERİŞLİLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK, TAMLIK, GÜVENİLİRLİK, ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL VE ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARINI İHLAL ETMEME ZIMNİ GARANTİLERİ VE/VEYA KOŞULLARI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ YA DA YASAL HER TÜRLÜ GARANTİ VE KOŞULLARDAN FERAGAT ETTİĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. Kullanıcı ayrıca ProjeGo’ın Uygulama’ya ilişkin kullanımın hatasızlığına, kesintisizliğine ve sürekli erişilebilirliğine ilişkin herhangi bir taahhüttte bulunmadığını ve anılan durumlarda sorumluluğun ProjeGo’a ait olmayacağını kabul eder. ProjeGo tarafından verilen sözlü veya yazılı hiçbir tavsiye veya bilgi ProjeGo adına herhangi bir garanti teşkil etmez. 
Kullanıcı, ProjeGo’ın herhangi bir üçüncü tarafa ait uygulama, web sitesi veya bununla bağlantılı içerik veya Kullanıcı’ya ait içerik veya ProjeGo hizmeti üzerinden üçüncü tarafça sağlanan herhangi bir yazılım, içerik, hizmet veya reklama ilişkin hiçbir garanti vermediğini, beyanda bulunmadığını ve sorumluluk taşımadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı ProjeGo’ın, ProjeGo’a ait Site ve Uygulama üzerinden ProjeGo’ın kontrolü olmadan referans kolaylığı veya sair herhangi bir sebeple verilebilecek bir linkin yönlendirdiği herhangi bir içerik veya bilgiye ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadığını ve garanti sağlamadığını, anılan linkler sonucu erişilen herhangi bir portal, web sitesi, dosya, içerik, hizmet, ürün veya sair materyalden ya da bu şekilde üçüncü taraflarla gerçekleştirilen herhangi bir işlemden sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
KULLANICI, PROJEGO’A AİT SİTE VE UYGULAMAYI RİZİKO KENDİSİNE AİT OLACAK ŞEKİLDE KULLANIR. KULLANICI, FİKRİ MÜLKİYET HAKKI İHLALLERİ, UYGULAMA VE SİTE’NİN KULLANIMINA İLİŞKİN OLARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İLETİLEBİLECEK HER TÜRLÜ İDDİA VE YARGILAMA MASRAFLARI VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ VE MALİYETLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ TALEPTEN PROJEGO’IN SORUMLU OLMADIĞINI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. KULLANICI TARAFINDAN SAĞLANAN İÇERİK KULLANICI’NIN SORUMLULUĞUNDA OLUP, KULLANICI, BUNUNLA İLGİLİ PROJEGO’A KARŞI HERHANGİ BİR HAK TALEBİNDE BULUNULDUĞU TAKDİRDE, ARCHICITKET'I BUNDAN DOĞAN TÜM ZARAR, KAYIP VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ VE MALİYETLERİ D HİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ GİDERE KARŞI TAZMİN EDECEĞİNİ VE BERİ KILACAĞINI KABUL VE BEYAN EDER. 
PROJEGO, YÜRÜRLÜKTEKİ KANUN TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, SİTE VE UYGULAMANIN KULLANIMI YA DA KULLANILAMAMASI İLE İLGİLİ YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN KULLANIM, VERİ, İŞ VEYA K R KAYBI, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI, KAYIP YA DA HASILAT ZARARLARI, TİCARETİN KESİNTİYE UĞRAMASI YA DA SAİR TİCARİ ZARARLAR YA DA KAYIPLARA İLİŞKİN ZARARLAR İLE İKAME ÜRÜN VE HİZMET TEMİNİ İÇİN YAPILAN HARCAMA GİBİ KALEMLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR. 
PROJEGO, İŞBU KULLANICI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA, HER HALÜKARDA İLGİLİ ZARARIN DOĞDUĞU TARİHE KADAR KULLANICI TARAFINDAN İŞBU SÖZLEŞME’YE KONU OLAN HİZMETLER KAPSAMINDA ÖDENMİŞ OLAN TUTARDAN DAHA FAZLA OLAN TÜM HAK TALEPLERE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKTEN SORUMLU OLMAYACAKTIR. 


7.Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi


İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup, ProjeGo ya da Kullanıcı tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. İşbu Sözleşme, anılan taraflardan herhangi biri tarafından diğer tarafça bildirilen e-mail adresine 7 (yedi) gün önceden yapılacak yazılı bir bildirimle herhangi bir sebep ileri sürülmeden ve herhangi bir tazminat ödenmeden feshedilebilecektir. 
ProjeGo Gizlilik Sözleşmesi İşbu Sözleşmenin ayrılmaz ve bütünleyici parçası olup, işbu Sözleşme kabul edildiği anda ProjeGo Gizlilik Sözleşmesi de kabul edilmiş addedilecektir. 
ProjeGo, sağladığı hizmetin ve/veya bu hizmet yoluyla ProjeGo tarafından kullanıma sunulan herhangi bir içeriğin Kullanıcı tarafından fiili veya şüpheli şekilde yetkisiz kullanımı veya işbu Sözleşme ve/veya ayrılmaz ve bütünleyici parçası olan ProjeGo Gizlilik Sözleşmesi’nde yer alan hükümlere uyulmadığının tespiti veya şüphesi halinde tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi feshedebilir ve/veya yazılıma ilişkin lisansınızı feshedebilir ve/veya hizmetlere ve içeriğe erişiminizi askıya alabilir veya sonlandırabilir. Söz konusu durumda, ProjeGo’ın, yetkisiz kullanım ve işbu Sözleşme kapsamındaki beyan ve taahhhütlerine aykırılıktan doğan zararlarını Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır. Bundan başka, Kullanıcı, anılan hallerde ProjeGo’ın kendisine veya üçüncü şahıs(lar)a karşı hiçbir yükümlülüğü veya sorumluluğu olmadığını ve Kullanıcı tarafından ödenmiş olan herhangi bir tutarı iade etmekle yükümlü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 
İşbu Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerine halel getirmeyecek olup, Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin feshi ile birlikte, fesih tarihi dahil fesih tarihine kadar doğmuş olan tüm tutarlardan sorumlu olacak ve fesih tarihi itibariyle ProjeGo’a ait Site ve Uygulama’yı kullanamayacaktır. Kullanıcı, fesih halinde, ön ödemeli üyeliğinin olması durumunda ProjeGo tarafından ücret iadesi yapılmayacağını kabul eder. 
İşbu sözleşme’nin feshi halinde Kullanıcı’ya ProjeGo tarafından kullanıma sunulan içeriğe ilişkin olarak, yasal olarak engel bulunmaması kaydı ile, 12 (oniki) ay boyunca salt okunur erişim hakkı tanınacak olup, Kullanıcı bahsi geçen süre içerisinde ProjeGo tarafından kullanıma sunulan içeriği herhangi bir ücret ödemeksizin temin edebilecektir. Anılan sürenin aşılması halinde ProjeGo tarafından kullanıma sunulan içeriğe ilişkin talepler ücrete tabi olacak olup, bu ücretler Site’de ilan edilecektir. 


8.Feragat


ProjeGo’ın, işbu Sözleşme’den doğan haklarını kullanmaması, bu haktan feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. ProjeGo’ın, Kullanıcı tarafından yerine getirilmesi için verilen taahhüdünden açıkça feragat etmiş olması bu taahhüdün Kullanıcı’nın sonraki ihlallerinden de feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. 


9.Devir ve Temlik Yapılmaması


Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi ve işbu Sözleşme’de yer alan veya Uygulama’nın kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerinden herhangi birini herhangi bir şekilde üçüncü şahıslara devir veya temlik edemez. 


10.Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme, Bildirimler


İşbu Sözleşme’ye, Türk Hukuku uygulanacak olup, Sözleşme’nin ve eklerinin herhangi bir nedenle yorumlanması gerektiğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki mevzuatı uyarınca yorumlanacaktır. Taraflar’ın arasında herhangi bir ihtilaf vukuunda, öncelikle müzakere yoluyla çözüm aranacaktır. Şayet sorun en geç 15 (on beş) takvim günü içinde halledilemez ise; ihtilafın halli için İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İşbu Sözleşme ve ekleri ile ilgili olarak yapılacak tüm bildirimler elektronik posta vasıtasıyla yapılacak olup, elektronik posta vasıtasıyla yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutacaktır. Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri elektronik posta adresi vasıtasıyla iletişim kurulacaktır. 
Taraflar, mevcut elektronik postalarında meydana gelecek herhangi bir değişikliği, diğer Taraf’a değişikliği takip eden 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak bildirmediği sürece, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 


11.Ayrılabilirlik


Yetkili Mahkeme tarafından işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna hükmedilmesi durumunda, söz konusu hüküm geçersiz veya uygulanamaz olduğu ölçüde iptal edilecek ve işbu Sözleşme’de yer almadığı varsayılacak, ayrıca Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin geçerliliği bu durumdan etkilenmeyerek devam edecektir.